Motie Niet bouwen in zee


21 april 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 april 2022, ter bespreking van de Commissiebrief: Informatie over voortgang ontwikkelingen De Kust Gezond.

Overwegende, dat:

  • een haalbaarheidsonderzoek is gedaan naar de uitbreidingsmogelijkheden van visserij, offshore, zeil/jacht en maritiem-gerelateerde innovatie activiteiten;

  • hierbij ook scenario's zijn uitgewerkt waarbij de zeewering wordt verlegd;

  • op 21 januari 2021 de motie Laat de kust met rust van de HSP is aangenomen die het college verzoekt geen kustuitbreiding te onderzoeken;

  • in de onderzochte scenario’s naast zee ook een deel van het Zuiderstrand zou verdwijnen.

Spreekt uit, dat:

  • zij het onwenselijk vindt dat de kust wordt verlegd wat ten koste gaat van zee en het Zuiderstrand.

Verzoekt het college:

  • geen onderzoeken of voorstellen meer te doen die ervoor zorgen dat zee of strand door bebouwing moet verdwijnen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Fatima Faïd

HSPStatus

Aangenomen

Voor

D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

Hart voor Den Haag, CDA, DENK