Motie Houd Vlietzone groen


21 april 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 april 2022, ter bespreking van de commissiebrief Ruimtelijke en programmatische thema’s met wensen voor de Vlietzone (RIS310377).

Overwegende, dat:

  • de Vlietzone nu grotendeels een groene zone is;

  • de provincie samen met gemeenten plannen voor deze zone ontwikkelt;

  • de gemeente zich inzet om vele zaken hier toe te voegen, zoals industrie, een extra weg, meer buitenplaatsen en sportvoorzieningen;

  • dit ten koste zal gaan van de bestaande, grotendeels groene, inrichting;

  • in de bedrijfshuisvestigingsstrategie vastgelegd is dat er in principe niet gebouwd wordt in het groen;

  • de plannen zich nog in de visievormende fase bevinden.


Verzoekt het college:

  • als uitgangspunt voor de verdere planvorming te nemen dat de groene waarden van het gebied worden versterkt en het aantal vierkante meter onbebouwde groene ruimte niet afneemt en deze uitgangspunten ook richting de provincie te communiceren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, PVV, Forum voor Democratie

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, SP, ChristenUnie/SGP