Motie Geen bouw in natuurplas Van Reef


21 april 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 april 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Concept-Nota van Uitgangspunten voor de realisatie van een tramremise Ypenburg op een deel van de GAVI-kavel (fase 1a).

Constaterende, dat:

  • de plas Van Reef tezamen met het aangrenzende deel van de GAVI-kavel onderdeel vormt van de ecologische verbindingszone;

  • deze natuurplas een belangrijke plek voor vleermuizen vormt;

  • in de plas op p.45 van de NVU gebouwen staan ingetekend, terwijl het gebied nu natuur vormt.

Van mening, dat:

  • het wenselijk is dat ecologische verbindingszones niet worden bebouwd of anderszins aangetast.

Verzoekt het college:

  • niet mee te werken aan bouwplannen in de plas Van Reef, maar hier in te zetten op het behoud van de natuur.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de DierenStatus

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

VVD, GroenLinks, PvdA, CDA