Motie Duidelijk en gedragen forma­tie­proces


14 april 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 april 2022, ter bespreking van het formatieproces.

Overwegende, dat:

  • er in Den Haag geen duidelijk kader is voor hoe na de verkiezingen een formatieproces wordt vormgegeven;
  • de grootste partij het voortouw neemt en de grootste partij deze keer gekozen heeft om geen verkenner aan te stellen;
  • in andere gemeenten vaak gekozen wordt om een duidingsdebat te hebben en een gedragen verkenner aangesteld wordt;
  • de grootste partij in Den Haag gekozen heeft om de informateurs een hele specifieke opdracht mee te geven;
  • de raad niet, bijvoorbeeld via moties, kon sturen op het proces of opdracht.

Spreekt uit, dat:

  • het gewenst is om meer structuur aan te brengen in het verkenningsproces en de gehele raadsbetrokkenheid te vergroten.

Verzoekt de fractievoorzitters:

  • hier rekenschap van te nemen bij de volgende stappen in het formatieproces.

Verzoekt het presidium:

  • het voortouw te nemen om het formatieproces te evalueren en handvatten voor een volgende raad mee te geven, zoals bijvoorbeeld een standaard in te plannen duidingsdebat.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Robert van Asten
D66
Mariëlle Vavier
GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie/SGP, D66, DENK, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen

Forum voor Democratie, Hart voor Den Haag

Lees onze andere moties

Motie Bij PUKs altijd bewonersbetrokkenheid

Lees verder

Motie Geen bouw in natuurplas Van Reef

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer