Motie Duide­lijkheid over bomenkap bij plannen


13 mei 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 11 mei 2020, ter bespreking van de brief over nadere informatie ten behoeve van bespreking bouwplan 2 appartementencomplexen Duinslag ongenummerd i.h.k.v. de Algemene verklaring van geen bedenkingen.

Overwegende, dat:

  • de wethouder in de commissie Ruimte d.d. woensdag 11 maart 2020 aangaf niet te weten hoeveel bomen voor dit bouwplan zullen worden gekapt en dit ook in de brief niet wordt aangegeven;
  • in het natuuronderzoek wordt vermeld dat veel bomen worden gekapt waardoor vogels en vleermuizen hun leef- en nestgebied verliezen;
  • in de kapvergunning die al is afgegeven wordt gesproken over 199 te kappen bomen en deze bomen zijn al gekapt;
  • niet gemotiveerd is of onderzocht is of de bomen hadden kunnen worden behouden en wat gedaan wordt om het groen te versterken.

Verzoekt het college:

  • bij elk planuitwerkingskader, nota van uitgangspunten en (concept-)verklaring van geen bedenkingen aan te geven hoeveel groen verdwijnt en hoeveel bomen worden gekapt;
  • daarbij aan te geven welke maatregelen zijn getroffen of onderzocht om groen te behouden of bomenkap te verminderen;
  • specifiek bij dit plan aan te geven welke mogelijkheden zijn onderzocht om (een deel van de) 199 bomen te behouden en het groen in dit gebied te versterken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen