Motie Geen bomenkap zonder VvGB


13 mei 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 mei 2020, ter bespreking van de brief over nadere informatie ten behoeve van bespreking bouwplan 2 appartementencomplexen Duinslag ongenummerd i.h.k.v. de Algemene verklaring van geen bedenkingen.

Overwegende, dat:

  • de wethouder in de commissie Ruimte d.d. woensdag 11 maart 2020 aangaf niet te weten hoeveel bomen voor dit bouwplan zullen worden gekapt en dit ook in de brief niet wordt aangegeven;
  • de bomen al gekapt bleken te zijn voordat de raad zich over de VvGB kon uitspreken;
  • het van belang is om dit in de toekomst te voorkomen.

Verzoekt het college:

  • geen onvoorwaardelijke kapvergunningen te verlenen voor ontwikkelingen waarbij een VvgB is vereist, totdat de VvgB is afgegeven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen