Motie Duur­zaamheid begint bij de bron


20 juni 2024


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 juni 2024, ter bespreking van Warmtenetten-debat.

Constaterende, dat:

  • in de bronnenstrategie en de geactualiseerde warmtetransitiestrategie het college restwarmte, ongeacht de bron, als duurzaam bestempeld;

  • restwarmte uit een verscheidenheid van bronnen afkomstig kan zijn.


Overwegende, dat:

  • de bron van restwarmte niet los te zien is van de duurzaamheid van restwarmte als warmtebron;

  • restwarmte afkomstig van bedrijven die gebruik maken van fossiele brandstoffen, niet als duurzaam gezien kan worden.


Verzoekt het college:

  • bij inzet van nieuwe restwarmtebronnen, de bron zwaar mee te laten wegen in het aanmerken van de warmte als zijnde duurzaam;

  • restwarmtebronnen op basis van fossiele brandstoffen bij voorkeur niet in te zetten;

  • dit vast te leggen in de strategie voor de warmtetransitie en de bronnenstrategie.


En gaat over tot de orde van de dag.Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, CDA, DENK, PVV, Forum voor Democratie