Motie Kies voor midden­tem­pe­ratuur


20 juni 2024


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 juni 2024, ter bespreking van Warmtenetten-debat.

Constaterende, dat:

  • het college in de bronnenstrategie aangeeft dat er meerdere scenario’s mogelijk zijn bij de ontwikkeling van geothermie bij de Constant Rebeqcue;

  • bij de hoogtemperatuur-variant de geothermiewarmte eerst nog opgewaardeerd moet worden met een warmtepomp;

  • het opwaarderen van de warmte veel elektriciteit kost.


Overwegende, dat:

  • Den Haag te maken heeft met (dreigende) netcongestie;

  • waar mogelijk de elektriciteitsvraag zo veel mogelijk moet worden teruggedrongen;


Van mening, dat

  • de keuze voor een middentemperatuur warmtenet, los van de hoogtemperatuur restwarmte uit Warmtelinq, daarom de voorkeur heeft.


Verzoekt het college:

  • in de gesprekken met Haagse Aardwarmte over de ontwikkeling van een geothermiebron op het Constant Rebecqueplein de voorkeur uit te spreken voor een middentemperatuur warmtenet en hier zo veel mogelijk op aan te sturen;

  • de gemeenteraad hierover te informeren bij de voortgang werkagenda energietransitie.


En gaat over tot de orde van de dag.Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Status

Aangenomen

Voor

D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, PVV, Forum voor Democratie