Motie Duurzame sociale huur


30 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni 2022, ter bespreking van de commissiebrief: Prestatieafspraken 2022 met woningcorporaties en huurdersorganisaties (RIS310697).

Constaterende, dat:

  • in de raamovereenkomst is afgesproken te streven naar 16.000 corporatiewoningen transitieklaar in de periode 2019-2024;

  • dit doel al relatief laag is gegeven het doel om in 2030 klimaatneutraal te worden;

  • hoewel drie jaar van de vijfjaarstermijn van de raamovereenkomst achter de rug is, corporaties nog niet de helft van het afgesproken aantal woningen transitieklaar gemaakt hebben.

Overwegende, dat:

  • in de huidige prestatieafspraken weinig concrete afspraken staan om een grote versnelling te realiseren;

  • de energiearmoede alleen maar toeneemt;

  • corporaties met de lagere verhuurdersheffing meer ruimte krijgen in duurzaamheid te investeren.

Verzoekt het college:

  • in de komende prestatieafspraken in te zetten op een sterke versnelling van het isoleren van de sociale woningen

  • daarvoor concretere afspraken met corporaties te maken over hun bijdrage in het klimaatneutraal worden van Den Haag.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Lesley Arp
SP


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, PVV, Forum voor Democratie