Motie Geen dieren in de val


15 juli 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van het Rattenoffensief.

Constaterende, dat:

  • vallen nu in de openbare ruimte worden geplaatst;
  • de openbare ruimte ook het leefgebied is van in het wild levende dieren.

Overwegende, dat:

  • dieren een intrinsieke waarde hebben;
  • ieder dier een rol vervult in het ecosysteem;
  • door de vallen dieren worden bedreigd in hun voortbestaan in hun eigen leefomgeving;
  • in de vallen ook andere dieren dan ratten kunnen worden gevangen;
  • de populatie van verschillende in het wild levende dieren nog altijd wordt voorzien van veel voedsel dat in de openbare ruimte wordt gedumpt of aangeboden;
  • zolang het voedselaanbod niet stopt, het dweilen met de kraan open is.

Verzoekt het college:

  • bij het terugdringen van overlastgevende dieren geen vallen in de openbare ruimte te gebruiken maar in te zetten op bronaanpak;
  • het geld dat voor vallen wordt gebruikt door te laten vloeien naar de aanpak van zwerfvuil en bijplaatsingen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, SP