Motie Groei Rotterdam The Haagse Airport is onwen­selijk


30 november 2022


Motie: Groei Rotterdam The Haagse Airport is onwenselijk

Indiener: Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 1 december 2022, ter bespreking van de rondvraag ‘Stillere vliegtuigen mogen niet leiden tot groei van Rotterdam Airport’.

Constaterende, dat:

  • het eindrapport van de participatie over Rotterdam The Hague Airport stelt dat stillere vliegtuigen ruimte bieden voor méér vliegtuigbewegingen;

  • deze conclusie zeer omstreden is en tegen de wil van omliggende gemeenten en bewoners;

  • overlast van het vliegveld vooral door het aantal starts en landingen wordt veroorzaakt en dus niet door het volume van vliegtuigen alleen;

  • het aantal vliegbewegingen in direct verband staat met de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof;

  • het vliegveld zoals bekend ligt in een zeer dicht bewoond gebied;

  • de wethouder tijdens de commissie van 1 september toegezegd heeft vóór november per brief de stand van zaken rond de luchthaven aan te geven, maar deze reactie er nog niet ligt;

  • de raad zich heeft uitgesproken tegen groei van de luchthaven.


Van mening dat:

  • Den Haag als mede-naamgever van het vliegveld een grote verantwoordelijkheid draagt naar omwonenden;

  • groei van luchtvaart middenin de klimaatcrisis, de stikstofcrisis en de gezondheidsproblemen door slechte luchtkwaliteit, absoluut onwenselijk is;


Draagt het college op:

  • in reactie op dit eindrapport, zich in duidelijke bewoording uit te spreken tegen groei van de luchthaven.


En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Judith Klokkenburg
ChristenUnie/ SGP


Status

Aangehouden

Voor

Tegen