Motie Laat bewoners en raad meedenken over park Madestein


10 november 2022


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 november 2022, ter bespreking van Dreigende massale bomenkap in Madestein.

Overwegende, dat:

  • er bij bewoners- en belangenorganisaties veel onvrede bestaat over de participatie tot nu toe, ook omdat er bij het vaststellen van dit plan veel minder bewoners waren;

  • het voorlopig ontwerp keuzes maakt over onder andere flinke bomenkap, aanleg van (asfalt) paden, zonering, hondenbeleid, recreatieve functies en aanleg van waterpartijen waar de gemeenteraad geen kaders voor heeft gegeven;

  • het gezien de hoogte van de uitgaven, het aantal nieuwe bewoners en de geplande ontwikkelingen in het gebied goed zou zijn om dit plan met bewoners af te stemmen en door de gemeenteraad te laten bespreken en vaststellen.


Constaterende, dat:

  • er een kapvergunning is aangevraagd voor bijna 500 bomen;

  • de provinciale subsidie voor de werkzaamheden verlengd is tot en met 2025;

  • er de komende tijd nog niet gestart wordt met de uitvoering.


Roept het college op:

  • alsnog een participatietraject te starten waarbij input van de bewoners wordt verzameld en meegenomen;

  • het VO als raadsvoorstel naar de raad te sturen zodat deze besproken kan worden.


En gaat over tot de orde van de dag.Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Carlos Martinez van Andel

Hart voor Den Haag

Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Hart voor Den Haag, Forum voor Democratie

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA