Motie Help wilde dieren in nood


4 november 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 4 november 2021, ter bespreking van de Programmabegroting 2022-2025 (RIS310154).

Constaterende, dat:

 • Jaarlijks duizenden gewonde in het wild levende dieren worden geholpen door wildopvangcentra;
 • de gemeente alleen een financiële tegemoetkoming geeft voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren door de Dierenambulance Den Haag en omstreken;
 • de gemeente een financiële tegemoetkoming geeft aan de wildopvangcentra voor de dode dieren;
 • de gemeente geen financiële tegemoetkoming geeft aan dierenhulporganisaties voor de verzorging en opvang van gewonde in het wild levende dieren;
 • in de Tweede Kamer een motie is aangenomen in 2019 die opriep om in samenwerking met belanghebbenden (o.a. gemeenten en lokale wildopvangcentra) richtlijnen voor vergoedingen te ontwikkelen;
 • in de programmarekening 2019 ruim €3,5 miljoen uit programma Buitenruimte overbleef;
 • in de programmarekening in 2020 ruim €8,5 miljoen uit programma Buitenruimte overbleef.

Overwegende, dat:

 • gemeenten een algemene zorgplicht hebben voor in het wild levende dieren;
 • de gemeente Den Haag door bijvoorbeeld bouwplannen, aanleg van wegen en kappen van bomen goed te keuren de leefomgeving van in het wild levende dieren onder druk zet;
 • omliggende gemeentes zoals Pijnacker-Nootdorp al een financiële tegemoetkoming hebben gegeven aan de wildopvangcentra;
 • in Den Haag de Dierenambulance Den Haag e.o. bijvoorbeeld gewond groot wild opvangt, de Vogelopvang de Wulp gewonde vogels opvangt, de egelopvang verzwakte egels opvangt en de wildopvang Delft gewonde hazen opvangt;
 • opnieuw de verwachting is dat eind 2021 budget vanuit het programma Buitenruimte over blijft.

Verzoekt het college:

 • om indien het programma buitenruimte in 2021 een voordelig resultaat heeft, minimaal €50.000 van deze niet bestede middelen te gebruiken voor een tegemoetkoming voor de opvang en verzorging van gewonde in het wild levende dieren;
 • de raad hierover uiterlijk januari 2022 over te informeren.

Robbert Barker
Partij voor de Dieren
Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, PvdA, VVD