Motie Houd woord


4 november 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 4 november 2021, ter bespreking van de programmabegroting.

Constaterende, dat:

  • het college meermaals heeft beloofd om een voorlopig ontwerp over de haven bij de Koekamp met de raad te delen;
  • in de programmabegroting van 2020 staat: ‘In 2020 wordt het ontwerp aan de raad voorgelegd en na positieve besluitvorming wordt gestart met het project’
  • op 12 februari 2020 zegde wethouder Bredemeijer toe: ‘binnenkort komt er een voorontwerp van de haven bij de Koekamp naar de Raad toe’
  • op 14 oktober 2020 zegde wethouder Bredemeijer toe: ‘in het eerste kwartaal 2021 met een concreet plan te komen over de haven in de Koekamp en wil daarmee open de discussie met de raad aangaan over de behoefte aan die haven.’
  • in de programmarekening 2020 die in juli 2021 is vastgesteld staat: ‘In 2021 wordt het voorlopig ontwerp voorgelegd aan de gemeenteraad.’

Overwegende, dat:

  • ondanks al deze toezeggingen de raad nooit een raadsvoorstel heeft ontvangen en eveneens nooit een raadsbrief heeft ontvangen;
  • de wethouder in de commissie aangaf dat het collegebesluit wel op het RIS is geplaatst;
  • er ook andere voorbeelden te benoemen zijn dat het college niet zijn toezeggingen nakomt of het publiceren van een collegebesluit ziet als het informeren van de raad.

Verzoekt het college:

  • lering te trekken uit deze gebeurtenissen en acties te ondernemen om toezeggingen structureel bij te houden en hier ook gestructureerd over te rapporteren met als uitgangspunt dat er een terugkoppeling plaatsvindt van hoe elke toezegging wordt uitgevoerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

CDA, VVD