Motie Houd Zuidwest groen!


21 januari 2021

Indiener: Robert Barker, Partij voor de Dieren

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 21 januari 2021, ter bespreking van het Ambitiedocument Dreven-Gaarden-Zichten (RIS305714).

Constaterende, dat:

  • het college met Heijmans en Staedion een ambitiedocument heeft opgesteld;
  • de bewoners volgens het college aangegeven veel waarde te hechten aan groen in de wijk;
  • dit volgens het college een waarde is ‘die bij verdichting een nog groter belang krijgt en gekoesterd moet worden’.

Overwegende, dat:

  • het college desondanks niet heeft vastgelegd dat het aantal vierkante meters groen minimaal gelijk blijft;
  • het wenselijk is dit in een vroeg stadium vast te leggen omdat het na vaststelling van de ’nota’s van uitgangspunten veel moeilijker nog is te realiseren;
  • gegeven dat meer parkeerruimte ondergronds zal komen het zelfs mogelijk is meer groene ruimte te creëren.

Verzoekt het college:

  • in de nota’s van uitgangspunten vast te leggen dat het aantal vierkante meter groen per gebied minimaal gelijk blijft.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Peter Bos

Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, PVV, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PvdA, VVD