Motie Zuidwest mist voor­zie­ningen!


21 januari 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 21 januari 2021, ter bespreking van het Ambitiedocument Dreven-Gaarden-Zichten (RIS305714).

Constaterende, dat:

  • het college met Heijmans en Staedion een ambitiedocument heeft opgesteld;
  • hierin weinig aandacht is voor het gebrek aan voorzieningen, terwijl bewoners juist zorgen uitspreken over het voorzieningenniveau;
  • het college aangeeft: ‘de verdichtingsopgave van de woningbouw zal hand in hand moeten gaan met investeringen in voorzieningen’.

Overwegende, dat:

  • er nog weinig concreet gemaakt is over hoe de overheid gaat zorgen voor meer voorzieningen in Zuidwest;
  • de Leefbaarheidseffectrapportage over Zuidwest, met het huidige voorzieningenniveau, ook niet beschikbaar is;
  • er nog geen budget is voor aanzienlijke OV-verbeteringen.

Verzoekt het college:

  • bij publicatie van de nota’s van uitgangspunten concreet te maken wat de (te verwachten) behoefte is aan voorzieningen in de plannen zoals groen, zorg, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, OV en spelen;
  • aangeven op welke manier hier ruimtelijk rekening mee wordt gehouden in de plannen en welke partijen verantwoordelijk zijn voor het realiseren van deze voorzieningen;
  • hierbij een globale tijdlijn te presenteren in relatie tot de woningbouw.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

Mariëlle Vavier
GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, SP, VVD

Tegen

CDA