Motie Inter­ven­tie­ladder bij demon­straties


21 januari 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 21 januari 2021, ter bespreking van de Gedachtewisseling over Coronacrisis.

Constaterende, dat:

  • de burgemeester in de commissie aangaf dat de aanpak van de ‘demonstratie’ in Duindorp beter had moeten gaan;
  • hij onder andere aangaf dat niet is overwogen om op andere manieren in te grijpen dan met geweld, zoals bijvoorbeeld door de muziek uit te doen.

Overwegende, dat:

  • wenselijk is dat de werkwijze indien afspraken of regels, zoals coronaregels, bij demonstraties worden overtreden transparanter wordt;
  • de indruk anders kan ontstaan dat niet consistent wordt opgetreden.

Verzoekt het college:

  • een interventieladder te ontwikkelen waarin wordt geschetst wat de verschillende interventiemogelijkheden zijn indien een demonstratie niet volgens de regels verloopt en dit te delen met de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, PvdA, Hart voor Den Haag, PVV, SP

Tegen

Haagse Stadspartij, VVD