Motie Inzicht in verduur­zaming gemeente


8 september 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 september 2022, ter bespreking van de beantwoording schriftelijke vragen stop gaslevering door Gazprom.

Constaterende, dat:

  • de prijzen van energie op ongekende wijze zijn gestegen;

  • er daardoor komende winter grote problemen kunnen ontstaan, zowel voor onze inwoners, bedrijven als voor de gemeente zelf;

  • energiebesparing een goedkope en effectieve manier is om deze pijn te verminderen;

  • de wethouder aangaf om de raad te informeren over de maatregelen t.a.v. terugdringen van gasgebruik binnen gemeentelijke panden.


Overwegende, dat:

  • investeringen in energiebesparing ook bijdragen aan het tegengaan van klimaatontwrichting;

  • de afgelopen tijd investeringen in gemeentelijk vastgoed beperkter zijn geweest door budgettaire belemmeringen;

  • wenselijk is dat de raad inzicht krijgt in de intensiveringsopties waar nu geen budget voor is;

  • wenselijk is dat de raad zicht krijgt op scenario’s bij prijsstijgingen en schaarste van energie (bijvoorbeeld of wordt overwogen zaken af te schakelen).


Verzoekt het college:

  • ook aan de raad te rapporteren over de mogelijkheden op hoofdlijnen die reeds in kaart zijn gebracht om het vastgoed te verduurzamen, die niet worden genomen vanwege budgettaire beperkingen;

  • tevens aan te geven wat de scenario’s zijn voor de gemeentelijke organisatie indien prijzen verder toenemen of er meer schaarste ontstaat.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Judith Klokkenburg

ChristenUnie/SGPStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, Forum voor Democratie