Motie Meer groen voor winkel­centrum Loos­duinen


8 september 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 september 2022, ter bespreking van de Brief wethouder Economie, Internationaal en Dienstverlening, Bruines, inzake duurzame impuls winkelcentrum Loosduinen.

Constaterende, dat:

  • winkelcentrum Loosduinen een zeer versteende plek is die binnenkort een opknapbeurt krijgt;

  • in de ‘duurzame impuls’ vooral gevels en winkelformules zijn uitgewerkt en ‘groen’ alleen wordt genoemd als optie;

  • vergroening bijdraagt aan de verlaging van de omgevingstemperatuur, het vergroten van de biodiversiteit en het afvangen van fijnstof.


Overwegende, dat:

  • bij het toekomstbestendig maken van een winkelcentrum, klimaatadaptatie een essentieel onderdeel zou moeten zijn;

  • groen in de gebouwde omgeving bewezen leidt tot meer welbevinden;

  • in een omgeving met weinig beschikbare ruimte, groene wanden en groene daken effectieve bijdragen aan vergroening zijn;

  • de wethouder Economie heeft aangegeven dat er voldoende budget is voor het opknappen van het winkelcentrum.


Verzoekt het college:

  • groene gevels/wanden en groene daken te integreren in de plannen voor de duurzame impuls van winkelcentrum Loosduinen;

  • zulks te financieren uit het beschikbare budget.


En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen

Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA