Motie Kappen met kappen in Nieuw Vredenoord


25 mei 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 mei 2023 ter bespreking van Den Haag dreigt Natuurnetwerk Nederland gebied te verliezen (RIS313994).

Constaterende, dat:
▪ er 354 bomen op de planning staan om gekapt te worden in een Natuur Netwerk Nederland gebied voor een waterweg naar het Molenvlietpark;

▪ dit plan voorsorteert op een nieuw bestemmingsplan voor Nieuw Vredenoord (dat nog niet is vastgesteld), bijvoorbeeld door het aanleggen van een asfaltweg;

▪ de compensatie van de te kappen bomen ook voor een groot deel afhankelijk is van een plan dat nog niet is aangenomen.


Overwegende, dat:

▪ er meerdere bezwaren zijn ingediend tegen het bestemmingsplan, waaronder van de Provincie;

▪ het bos voor natuur en omwonenden een belangrijke functie heeft.


Verzoekt het college:

▪ geen bomen te kappen in Nieuw Vredenoord voor het nieuwe bestemmingsplan Nieuw Vredenoord is goedgekeurd door de raad. En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Carlos Martinez van Andel
Hart voor Den HaagStatus

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA