Motie Koppel juiste budget aan de uitvoer wette­lijke taak wildopvang


6 juli 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de Programmarekening 2022.


Constaterende, dat:

  • het een wettelijke taak is voor gemeenten om zorg te dragen voor het ophalen en verwijderen van dode dieren uit de openbare ruimte;

  • Den Haag slechts 1170 euro besteedt aan het uitvoeren van deze wettelijke taak;

  • alleen al ruim 4400 dode in het wild levende dieren bij de vogelopvang in 2022 moesten worden opgehaald;

  • de dierenambulance de cijfers voor deze wettelijke taak nog niet heeft gepubliceerd en daardoor de 4400 dode in het wild levende dieren hoger zullen uitvallen;

  • voor het ophalen van dode dieren de gemeente Den Haag dus minder dan 0,26 cent per dier bijdraagt aan de wettelijke taak.


Overwegende, dat:

  • de kosten voor de daadwerkelijke zorg van het ophalen en verwijderen van dode dieren voor dierenwelzijnsorganisaties veel hoger liggen (denk aan energie, aanschaf, containers, administratie en werkdruk);andere gemeenten 5 tot 7 keer meer financieel bijdragen aan het uitvoeren van de wettelijke taak van het ophalen en verwijderen van dode dieren.


Verzoekt het college:

  • In het voorstel van de programmabegroting 2024 te laten zien of, en zo ja hoe, de financiële bijdrage voor het uitvoeren van de wettelijke taak voor het ophalen en verwijderen van dode dieren verhoogd kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag.Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, SP, PVV, Forum voor Democratie

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP