Motie Minima noodfonds voor dieren


6 juli 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de Programmarekening 2022.

Constaterende, dat:

 • het college aangeeft dat er twee lokale fondsen zijn ter ondersteuning van Haagse minima met huisdieren;

 • van de twee lokale fondsen slechts 1 specifiek voor dieren is bedoeld;

 • dit fonds aangeeft slechts te ondersteunen bij castraties en sterilisaties;

 • landelijke fondsen waar het college naar verwijst het financieel zwaar hebben en vaak een stop hebben tot toelating van nieuwe mensen met huisdier;

Overwegende, dat:

 • er dus een fonds voor medische noodgevallen voor dieren ontbreekt;

 • dieren daardoor onnodig lijden en soms worden ingeslapen;

 • de vorige motie (RIS314253) die opriep om voor dierenartsen een vouchersysteem voor minima te onderzoeken, teleurstellend is afgedaan;

 • andere steden steeds meer financiële regelingen hebben ter ondersteuning van huisdieren van mensen met een kleine beurs;

 • de bijzondere bijstand vaak niet wordt toegekend voor een medisch noodgeval voor een huisdier.

Verzoekt het college:

 • om samen met de Haagse dierenartsen (o.a. De Dierenartsenkring Haaglanden) en fondsen een noodfonds voor Haagse minima met huisdieren te starten voor medische noodgevallen;

 • in de programmabegroting hierover te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, SP, PVV, Forum voor Democratie

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP