Motie Schaf Economic Board The Hague af


6 juli 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 05 juli 2023, ter bespreking van Programmarekening 2022..

Constaterende, dat:

  • het Economic Board The Hague (EBTH) twee ton per jaar van de gemeente ontvangt om de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien en netwerk evenementen te organiseren;

  • deze taken ook al worden uitgevoerd door de tak Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH en de Haagse ambtenaren.

Overwegende, dat:

  • het EBTH ook een lobbyfunctie heeft, en andere lobbyclubs geen subsidie vanuit de gemeente ontvangen;

  • de adviezen van het EBTH niet openbaar en transparant zijn, maar zij wel een bijzondere positie innemen.

Verzoekt het college:

  • te stoppen met het subsidiëren van het EBTH.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP
Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP, PVV, Forum voor Democratie

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK, ChristenUnie/SGP