Motie Leg voor­zie­ningen Zuidwest vast


15 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 15 juli 2021, ter bespreking van commissiebrief aanbieding collegebesluit Nota’s van Uitgangspunten Dreven-Gaarden-Zichten (RIS308511).

Overwegende, dat:

  • de raad twijfels heeft over de door het college vastgestelde NVU Dreven-Gaarden-Zichten;
  • er ook bij bewoners grote zorgen leven over dit document;
  • de zorgen onder andere zien op de voorzieningen en het groen;
  • bij de bespreking van het CID er via moties en een aangepast raadsvoorstel extra ‘comfort’ aan de raad is geboden.

Verzoekt het college:

  • in het projectdocument en/of een aangepaste NVU op te nemen:
  • hoeveel voorzieningen worden gerealiseerd en hoe deze zich verhouden tot de referentienormen en waaruit blijkt welke voorzieningen wanneer en waar gerealiseerd worden en hoe deze worden gefinancierd;
  • dat het aantal vierkante meters onverharde (groene) ruimte in het gebied minimaal gelijk blijft en bij de toepassing van de kwantitatieve norm voor de openbare ruimte af te sluiten parkeerdekken van private partijen (zoals corporaties) niet als openbaar groen mee te tellen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Jan Pronk

VVD

Lesley Arp

SP

Peter Bos

Haagse StadspartijStatus

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie/SGP, PvdA, PVV, Haagse Stadspartij, SP

Tegen