Motie Laat ecolo­gische zone met rust


15 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, ter bespreking van de Commissiebrief aanbieding collegebesluit Nota’s van Uitgangspunten Dreven-Gaarden-Zichten (RIS308511).

Constaterende, dat:

  • op dit moment aan de rand van de Zichten een ecologische verbindingszone ligt die aansluit op de Stedelijke Groene Hoofdstructuur en daarmee op het Natuurnetwerk Nederland;
  • vastgelegd is dat deze zones duurzaam in stand gehouden worden en waar mogelijk worden versterkt;
  • in de NVU staat dat de ecologische verbindingszone in Zichten wordt bebouwd en het uitgangspunt is dat deze een nieuwe plek krijgt;

Overwegende, dat:

  • onduidelijk is hoeveel vierkante meter ecologische verbindingszone verdwijnt en hoeveel er terugkomt en waar dit terugkomt;
  • het verdwijnen van de ecologische zone zonder concrete compensatie in strijd is met het gemeentelijke beleid;
  • het verplaatsen van een ecologische zone de ecologie vaak niet ten goede komt, omdat dit ten koste gaat van de bestaande flora en fauna.

Verzoekt het college:

  • als uitgangspunt bij de planvorming te hanteren dat de ecologische zone niet verdwijnt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Peter Bos

Haagse StadspartijStatus

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

VVD, CDA