Motie Meer cliën­ton­der­steuners maat­schap­pe­lijke opvang


22 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 december 2022 ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2023 - 2026

Constaterende, dat:

 • het aantal daklozen mensen stijgt;

 • gelden van 8,5 miljoen, bestemd voor maatschappelijke opvang en de omslag naar Housing First als oplossing voor het dakloosheidsprobleem worden overgeheveld naar de algemene reserve;

 • de afgelopen jaren de financiële middelen bestemd voor bestrijden van dakloosheid zijn opgepot in de reserve maatschappelijke opvang;

 • volgens het Nationaal actieplan dakloosheid, waar de gemeente ook achterstaat, de intentie is om ervaringsdeskundigheid in de gehele beleidscyclus en in de monitoring van de voortgang op te nemen, ook op lokaal niveau;

 • er te weinig financiële middelen worden uitgegeven aan aan professionele en onafhankelijke cliëntondersteuners voor de specifieke doelgroep daklozen mensen.


Overwegende, dat:

 • het tienpuntenplan om dakloosheid uit te bannen nog lopende is en wordt geactualiseerd;

 • de wethouder tijdens de Sleep Out van SamenThuis 2030 heeft uitgesproken te willen investeren in kennis over dakloosheid

 • de oproep in het landelijke actieplan ‘Eerst een Thuis’ om te investeren in goede onafhankelijke clientondersteuning;

 • deze wethouder zowel maatschappelijke opvang als armoedebestrijding onder haar hoede heeft.


Verzoekt het college:

 • te investeren in meer professionele onafhankelijke cliëntondersteuning specifiek gericht op ondersteuning van dak- en thuisloze mensen om hen te helpen met het (her)opbouwen van hun leven;

 • De raad hierover eind Q1 2023 te informeren.En gaat over tot de orde van de dag.Robin Smit

Partij voor de Dieren

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Judith Klokkenburg

ChristenUnie/SGP

Status

Ingediend

Voor

Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

VVD