Motie Neem de raad serieus bij de RES


4 maart 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 4 maart 2021, ter bespreking van Brief van wethouder Duurzaamheid en Energietransitie inzake Planning stukken Energietransitie.

Constaterende, dat:

  • de Raad op 7 oktober 2020 een uitgebreide zienswijze heeft vastgesteld op de Regionale Energiestrategie (RES 1.0);
  • de punten uit deze zienswijze niet direct tot aanpassing in de RES 1.0 leiden getuige de concept nota van beantwoording;
  • het college wordt gevraagd om akkoord te gaan met het op deze wijze vaststellen van de nota van beantwoording;
  • het college dit document op 16 februari 2021 per brief heeft voorgelegd aan de raad.

Overwegende, dat:

  • in de RES 1.0, die voor de zomer moet worden vastgesteld, voldoende invulling dient te worden gegeven aan de bezwaren en zienswijze van de gemeente Den Haag.

Verzoekt het college:

  • gegeven de nota van beantwoording, richting het samenwerkingsverband te benadrukken dat de raad significante aanpassingen in de RES 1.0 verwacht te zien op het moment dat deze ter instemming wordt voorgelegd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, PVV, PvdA, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, VVD