Motie Minder beperking aan aantal demon­stranten


4 maart 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 maart 2021, ter bespreking van Raadsmededeling 14e stand van zaken aanpak Corona (RIS307832).

Constaterende, dat:

 • het voorlopige standpunt door de gemeente is ingenomen dat de demonstratie ‘Klimaatalarm’ van 14 maart beperkt dient te zijn tot 100 deelnemers;
 • de gemeente aangeeft dit maximum ook bij andere demonstraties te willen hanteren;
 • dit gebeurt ondanks het feit dat de organisatie aangeeft:
  • deelnemers minimaal op 1,5 meter afstand van elkaar staan,
  • deelnemers mondkapjes dragen,
  • deelnemers met symptomen gevraagd worden thuis te blijven,
  • de demonstratie maar 1 uur duurt,
  • er sprake is van een indeling in vakken,
  • er gefaseerde in- en uitloop plaatsvindt.

Overwegende, dat:

 • het demonstratierecht een grondrecht is;
 • het beperken van een demonstratie tot 100 erg ingrijpend is;
 • er geen onderbouwing hiervoor lijkt te zijn;
 • andere gemeenten die een beperking van het aantal demonstranten hanteren aanzienlijk hogere aantallen hanteren.

Verzoekt de burgemeester:

 • bij deze en andere gevallen af te zien van het hanteren van een beperking van maximaal 100 deelnemers indien de organisatie duidelijk maakt hoe ze de coronamaatregelen gaan handhaven.


En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Arjen Kapteijns

GroenLinks

Lesley Arp

SP

Joris Wijsmuller

HSP

Mikal Tseggai

PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, PvdA, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie/SGP, Hart voor Den Haag, PVV, VVD