Motie Ruimte voor groen in de stad?


11 februari 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 11 februari 2020, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Verklaring van geen bedenkingen (Wabo) ten aanzien van aanvragen om omgevingsvergunning voor bouwplannen project 'Parelmoer' deel 1 en deel 2.

Constaterende, dat:

  • het uitgangspunt van de Agenda Ruimte voor de Stad is dat vergroenen en verdichten in samenhang plaatsvindt.

Overwegende, dat:

  • er met voorliggend plan in de buurt van station Moerwijk juist wordt ontdicht met de bouw van eengezinswoningen.
  • de verstening met dit bouwplan met 2748 m2 toeneemt;
  • er derhalve niet invulling wordt gegeven aan de uitgangspunten de Agenda Ruimte voor de Stad;
  • de raad plannen vaak op een laat moment ziet wanneer er weinig ruimte voor aanpassing lijkt te zijn.

Verzoekt het college:

  • de raad op een vroeg moment te informeren over bouwplannen waar het aantal vierkante meter groen significant afneemt opdat de raad zich hierover kan uitspreken.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos

Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, PvdA, VVD