Motie Onderzoek gedif­fe­ren­ti­eerde riool­heffing


11 februari 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 11 februari 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Integraal Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 (RIS306620).

Constaterende, dat:

  • de gemeente Son en Breugel een gedifferentieerde rioolheffing heeft;
  • dit inhoudt dat wanneer een (niet)-woning voor de afvoer van hemelwater volledig is afgekoppeld van de gemeentelijke riolering, het eigenarendeel van de rioolheffing (à 50 euro) wordt kwijtgescholden;
  • het gebruikersdeel van de rioolheffing jaarlijks zo wordt vastgesteld dat de rioolheffing als geheel kostendekkend is.

Overwegende, dat:

  • een jaarlijks voordeel van 50 euro woningeigenaren stimuleert hun hemelwater niet op de riolering af te voeren;
  • deze financiële prikkel bijdraagt aan een stad die bestand is tegen hevige buien, die door een veranderend klimaat steeds vaker zullen voorkomen;
  • dit een budgetneutrale maatregel is.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken of een gedifferentieerde rioolheffing naar Son en Breugels model ook in Den Haag kan worden ingevoerd.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, D66, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, SP, VVD