Motie Campagne Hier Begint de Zee


11 februari 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 11 februari 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Integraal Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 (RIS306620).

Overwegende, dat:

  • veel mensen zich niet realiseren dat zwerfafval dat in straatputten terechtkomt via het riool direct naar zee wordt afgevoerd;
  • putten nu veel gebruikt worden als wegwerpplek voor o.a. sigarettenpeuken;
  • er zo gif, plastic en ander afval in het open water terecht komt;
  • door verontreiniging van kolken te voorkomen, minder onderhoud aan kolken nodig is;
  • de gemeente de campagne “Schoon, doen we toch gewoon” in 2019 is gestart om zwerfvuil te voorkomen.

Constaterende, dat:

  • een aantal gemeenten begonnen zijn met de campagne ‘Hier begint de zee, niets ingooien aub’: tegels bij straatkolken worden voorzien met deze tekst.
  • dit een effectieve manier is om mensen bewust te maken van waar hun afval naartoe gaat;
  • dit een reminder kan zijn voor mensen om hun afval en peuken niet op straat te gooien.

Verzoekt het college:

  • om samen met het Hoogheemraadschap van Delfland een ‘Hier begint de zee, niets ingooien aub’ campagne te beginnen.


En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit

Partij voor de Dieren
Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, PVV, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PvdA, VVD