Motie Plan van aanpak ener­gie­ar­moede


4 november 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 4 november 2021, ter bespreking van de programmabegroting.

Constaterende, dat:

  • ongeveer een half miljoen huishoudens in Nederland in energiearmoede leven;
  • het kabinet recentelijk een budget van 150 miljoen euro vrij heeft gemaakt voor de aanpak van energiearmoede van kwetsbare huishoudens.

Overwegende, dat:

  • een verdere stijging van de energieprijzen en daardoor verergering van energiearmoede deze winter kan plaatsvinden;
  • dat de gemiddelde 400 euro, die het Rijk aan alle huishoudens met een generieke maatregel beschikbaar stelt, voor de echte minima niet genoeg is;
  • het duidelijk is, dat het kabinet met dit nieuw beschikbare budget van de gemeenten lokale oplossingen verwacht met eigen beleidskeuzes, zodat juist de kwetsbare huishoudens worden geholpen;
  • om deze middelen tijdig, effectief en efficiënt in te zetten alvast een plan van aanpak maken nuttig en slim is;
  • deze middelen ook gebruikt kunnen worden om acties uit het actieplan Energiearmoede (initiatiefvoorstel SP) uit te voeren.

Verzoekt het college:

  • met een proactieve houding uiterlijk in Q1 een aanpak aan de raad te presenteren voor een effectieve inzet van de Rijksmiddelen zodat deze tijdig de huishoudens bereiken die dit nodig hebben;
  • maatschappelijke instanties, zoals woningbouwcorporaties, bij de voorbereiding van deze aanpak te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker
Partij voor de Dieren
Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij
Lesley Arp
SP
Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, PVV, PvdA, VVD