Motie Stel duurzame doelen


4 november 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 4 november 2021, ter bespreking van de programmabegroting.

Overwegende, dat:

  • er geen heldere en meetbare tussendoelen waarop we permanent actie ondernemen staan opgenomen in de Kadernota Duurzaamheid of in andere documenten;
  • we daarom niet weten hoe we bijdragen aan een klimaatneutraal Den Haag;
  • ook onduidelijk is welke van de acties in de kadernota of programmabrief het meest bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering;
  • in het Haags Klimaatpact staat opgenomen dat er heldere en meetbare tussendoelen, waarop we permanent actie ondernemen, moeten komen;
  • ook in het coalitieakkoord is opgenomen dat er meetbare mijlpalen komen op weg naar 2030 (p. 41).

Verzoekt het college:

  • heldere en meetbare tussendoelen vast te leggen met acties die bijdragen aan deze doelen;
  • een analyse te presenteren van welke acties het meest bijdragen aan het klimaatneutraal worden van Den Haag.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker
Partij voor de Dieren
Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

D66, Haagse Stadspartij, PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PvdA, VVD