Motie Prio­riteit aanpak fietsers in de knel


21 januari 2021


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 januari 2021 ter bespreking van het Voorstel van het college inzake het uitvoeringsprogramma Ruim baan voor de fiets 2020 - 2025 (RIS306923).

Constaterende, dat:

  • het aantal fietsers de laatste jaren toeneemt;
  • de fiets- en verkeersveiligheid bij opstelstroken in het geding komt door ruimtegebrek en het hoge aantal gebruikers;
  • het verbeteren van de doorstroming bij kruispunten een actiepunt is in het actieprogramma.

Overwegende, dat:

  • fietsers en voetgangers in het nieuwe mobiliteitsbeleid voorrang krijgen, gevolgd door openbaar vervoer en uiteindelijk de auto;
  • niet alles past en er keuzes gemaakt moeten worden ter verbetering van de verkeersveiligheid;
  • het college in het uitvoeringsprogramma ‘Ruim baan voor de fiets 2020-2025’ aangeeft te willen onderzoeken hoe de ruimte voor fietsers bij kruispunten kan worden verbeterd;
  • bij de aanpassingen van de wegindeling van het Valkenbosplein rekening is gehouden met de fietsintensiteit.

Verzoekt het college:

  • waar op drukke fietsroutes bij kruisingen fietsfiles optreden, en meer prioriteit voor de fietser nodig is om de fietsveiligheid te vergroten inclusief meer ruimte, prioriteit te geven aan de fietser.


En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadpartij


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, PvdA, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, PVV, VVD