Motie Publiek Belang bij Heront­wik­keling Haga Locatie


21 december 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 december 2023, ter bespreking van Voorstel van het college inzake strategische verwerving voormalig Haga locatie Sportlaan 598-600 (RIS317173).

Constaterende, dat:

  • de gemeente het voormalig Haga ziekenhuis wil verwerven.

Overwegende, dat:

  • een gedegen debat over het gemeentelijk belang bij deze herontwikkeling essentieel is;

  • het Model Publiek Belang een waardevol instrument zou kunnen zijn om dit debat vorm te geven;

  • het belangrijk is om de maximale meerwaarde van gemeentelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van deze locatie te onderzoeken;

  • participatie met de buurt bijvoorbeeld door een LeefbaarheidsEffectRapportage cruciaal is voor het succes van het project;

  • er verschillende wensen in de raad zijn zoals aandacht voor een permanente locatie voor de permanente winteropvang, betaalbare huisvesting, voorzieningen en sociale huurwoningen.

Verzoekt het college:

  • een tijdlijn op te stellen voor het starten van participatie met de buurt en het voeren van gesprekken met de raad ruim voordat de concept-Nota van Uitgangspunten (NvU) wordt voorgelegd;

  • in samenspraak met de raad, op basis van het Model Publiek Belang, een gedetailleerd gesprek te voeren over het publieke belang en mogelijke specifieke doelen voor de Haga locatie, waaronder:

a. het permanent maken van de locatie voor de Permanente Winteropvang.

b. het realiseren van betaalbare huisvesting.

c. het streven naar een hoog percentage sociale huurwoningen.

d. het realiseren van voorzieningen naar aanleiding van een participatietraject, bij voorkeur ook door toepassing van het instrument ‘LeefbaarheidsEffectRapportage’.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen