Amen­dement Publiek Belang in de Praktijk


21 december 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 december 2023, ter bespreking van het raadsenquêterapport 'Amare, Bijzonder Complex'.

Besluit om dictumpunt II.a. te wijzigen door de dikgedrukte tekst toe te voegen:

  • Expliciteer het publiek belang in toekomstige besluitvorming. Formuleer alsnog het publiek belang dat met Amare wordt beoogd en stel op basis daarvan de toekomstige bekostiging vast. Gebruik hiervoor het Model Publiek Belang (MPB). Start onmiddellijk met een experimentele fase waarin raad en college gezamenlijk verkennen hoe het MPB vaker toegepast kan worden, met het doel om per 1 juli 2024 een gedegen werkwijze, inclusief criteria en procedure, voor het gebruik van dit model vast te stellen.


Toelichting:
Dit amendement beoogt de inzet van het Model Publiek Belang (MPB) te concretiseren. Onlangs heeft het college aangegeven bereid te zijn het model in vijf projecten te gebruiken. Dit is een positieve ontwikkeling. Echter, het is wat de indiener betreft essentieel dat we niet in willekeur en langdurig experimenteren vervallen. Het amendement stelt voor om na een redelijke termijn heldere en concrete afspraken te maken. De enquêtecommissie heeft het een en ander geschreven over het toepassen van het MPB, en een werkbespreking over het MPB wordt waarschijnlijk georganiseerd. Het doel van dit amendement is dat raad en college omschrijven bij welke soort projecten het MPB effectief kan zijn. Ook is het van belang de procedure rond de toepassing ervan duidelijk te definiëren. Dit kan via een beleidskader of een verordening. Het streven is om uiterlijk op 1 juli 2024 een robuuste werkwijze voor het MPB te hebben. Zo zorgen we ervoor dat het MPB een effectief en efficiënt hulpmiddel wordt in onze besluitvorming, ten dienste van het publiek belang.


Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Status

Ingediend

Voor

Tegen