Motie Scherpere duur­zaam­heids­eisen bij nieuwbouw


Stedelijk Ener­gieplan

16 december 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 16 december 2020, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Raadsvoorstel Stedelijk Energieplan (RIS306869).

Constaterende, dat:

  • de gemeente Amsterdam op basis van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet verdergaande duurzaamheidseisen kan stellen aan nieuwbouw dan wettelijk zijn vereist;
  • dit in de Amsterdamse Bouwverordening is vastgelegd;
  • energieneutraal bouwen op die manier voor alle gebruiksfuncties in Amsterdam geldt;
  • dit volgend jaar ook in Amsterdam geldt na de inwerkingtreding van de BENG-systematiek.

Overwegende, dat:

  • Den Haag momenteel niet hogere duurzaamheidseisen kan stellen dan in het Bouwbesluit, omdat ze geen uitzondering heeft via het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet;
  • nieuwbouw een positievere bijdrage zal hebben aan de toekomstige stad indien er strengere normen zijn, zodat gebouwen meer energie opwekken;
  • met de Omgevingswet ook mogelijkheden voor strengere normen ontstaan.

Verzoekt het college:

  • bij het Rijk te vragen om het voor Den Haag mogelijk te maken om strengere duurzaamheidseisen te stellen voor nieuwbouw;
  • voorbereidingen te treffen om, in elk geval direct na inwerkingtreding van de Omgevingswet, de duurzaamheidseisen voor nieuwbouw in heel Den Haag aan te scherpen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP
Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PvdA, PVV, VVD