Motie Scheur fietsers op de Prins Willem­straat niet omver


7 november 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 november 2019, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Vaststelling bestemmingsplan Rotonde Duinstraat Scheveningseweg.

Constaterende, dat:

  • door de gemeenteraad is vastgelegd dat alle 50 km/u-wegen worden aangelegd met gescheiden fietsvoorzieningen van voldoende breedte of dat deze wegen worden ingericht op een maximumsnelheid van 30 km/u (RIS303719);
  • de Prins Willemstraat een sterfietsroute is zonder gescheiden fietspad waar 50 km/u kan worden gereden;
  • na het aannemen van het raadsvoorstel dit nog steeds het geval zal zijn;
  • de fietsstrategie aangeeft dat op dit soort wegen veel ongelukken gebeuren waar fietsers bij betrokken zijn.

Overwegende, dat:

  • de nieuw ingerichte Prins Willemstraat met een zeer smalle fietsstrook, geparkeerde auto’s en een trambaan zeer onveilig is voor fietsers;
  • dit niet een sterfietswaardig fietspad zal zijn.
  • bij de uitvoering van het plan de Prins Willemstraat fietsveiliger in te richten dan het huidige voornemen, zodat voldaan kan worden aan de uitgangspunten van de fietsstrategie.

Verzoekt het college:

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PVV, SP