Motie Onderzoek betere compen­satie ecolo­gische verbin­dingszone


7 november 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 7 november 2019, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Vaststelling bestemmingsplan Rotonde Duinstraat Scheveningseweg (RIS303438).

Constaterende, dat:

  • de brede groenstrook rond de trambaan van de Scheveningseweg, inclusief bomenrijen, evenals de smalle groenstrook met bomen aan de westzijde van de Scheveningseweg, behoren tot de ecologische verbindingszone “Scheveningse Zone” (RIS303438, bijlage 2, p. 30);
  • deze zone in oppervlakte afneemt om ruimte te maken voor de aan te leggen rotonde;
  • de gemeente deze afname compenseert door het te realiseren eiland in het midden van de rotonde aan te wijzen als ecologische verbindingszone.

Overwegende, dat:

  • het eiland in het midden van de rotonde voor de meeste dieren niet bereikbaar is, en daarom niet kan dienen als ecologische verbindingszone;
  • het wenselijk is de ecologische verbindingszones kwalitatief en kwantitatief doorlopend te verbeteren.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken of de ecologie van de omliggende buurten kan worden verbeterd door de Statenlaan, de Van Boetzelaerlaan en/of de trambaan naast de Doornstraat te voorzien van meer inheemse (struik)beplanting en of deze (deels) kunnen worden aangewezen als ecologische verbindingszone, om zo de ‘Haagse Beekzone’ beter te verbinden met de ‘Scheveningse Zone’.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Mariëlle Vavier
GroenLinks

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, PVV