Motie Volg regels bij vuur­stapels


17 oktober 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van de Raadsmededeling Reactie Onderzoeksraad voor Veiligheid 'Vliegvuur op Scheveningen' (RIS303630).

Constaterende, dat:

  • in voorgaande jaren het bouwen en afsteken van de vuurstapels op Scheveningen en Duindorp bijzonder onveilig is verlopen;
  • de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft geadviseerd om bij de organisatie van vreugdevuren aan de veiligheidsorganisatie van dit grootschalige publieksevenement proportionele eisen te stellen.
  • de Onderzoeksraad voor Veiligheid de gemeenteraad heeft geadviseerd om niet voorafgaand aan de vergunningsprocedure te bepalen dat de vuren hoe dan ook door moeten gaan.

Van mening dat:

  • het evenement rond de vuurstapels niet door kan gaan als er niet kan worden voldaan aan de veiligheidseisen en andere eisen die voortvloeien uit wet- of regelgeving;
  • er voor het evenement geen uitzondering gemaakt moet worden op de geldende vergunningsprocedure van de gemeente.

Verzoekt het college:

  • geen toestemming te geven voor de vuurstapels als niet wordt voldaan aan alle inhoudelijke en procedurele wet- en regelgevende eisen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, PVV