Motie Scheur niet met 50 km/u de fietsers omver


17 oktober 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 17 oktober 2019, ter bespreking van het raadsvoorstel Ruim baan voor de fiets, fietsstrategie Den Haag 2040 (RIS302960).

Constaterende, dat:

  • Den Haag nog tal van wegen zonder vrijliggende fietspaden kent waar 50 km/u wordt gereden;
  • de fietsstrategie aangeeft dat op deze wegen veel ongelukken gebeuren waar fietsers bij betrokken zijn (p. 17);
  • de fietsstrategie aangeeft dat het aantal fietsongevallen moet worden teruggebracht (p. 17);
  • de fietsstrategie aangeeft dat voor straten met gemengd verkeer 30 km/u de norm wordt (p. 27);
  • de fietsstrategie aangeeft dat op wegen waar 50 km/u de norm is, scheiding van verkeer het uitgangspunt wordt (p. 26).

Overwegende, dat:

  • de fietsstrategie geen concrete aanpak voorstelt om 50 km/u-wegen met gemengd verkeer hetzij van vrijliggende fietspaden te voorzien, hetzij om te vormen naar 30 km/u-wegen.

Verzoekt het college:

  • in zijn verkeersveiligheidsbeleid, mobiliteitsprojecten en gebiedsontwikkelingen voortaan als uitgangspunt te hanteren dat alle 50 km/u-wegen worden aangelegd met gescheiden fietsvoorzieningen van voldoende breedte of dat deze wegen worden ingericht op een maximumsnelheid van 30 km/u.
  • hierbij rekening te houden met de beperkingen die routes van hulpdiensten met zich meebrengen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Lesley Arp

SP

Joris Wijsmuller

Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

VVD, D66, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

Hart voor Den Haag, CDA, PVV