Motie Stel duurzame doelen


26 september 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 26 september 2022, ter bespreking van het coalitieakkoord Den Haag 2022-2026.

Overwegende, dat:

  • er geen heldere en meetbare tussendoelen om de verduurzamingsdoelen te bereiken staan opgenomen in de huidige duurzaamheidsdocumenten of in het coalitieakkoord;

  • we daarom niet weten hoe we bijdragen aan een klimaatneutraal Den Haag;

  • ook onduidelijk is welke van de acties in het coalitieakkoord of in gemeentelijke duurzaamheidsdocumenten het meest bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering

  • in het Haags Klimaatpact staat opgenomen dat er heldere en meetbare tussendoelen, waarop we permanent actie ondernemen, moeten komen;

  • er door de grootste coalitiepartij is aangegeven dat beoogd is met concrete afrekenbare tussendoelen te werken zodat ook de raad de controlerende taak goed kan uitvoeren, maar dat dit nergens duidelijk is verankerd.

Verzoekt het nieuwe college:

  • concrete afrekenbare tussendoelen vast te leggen met acties die bijdragen aan deze doelen;

  • een analyse te presenteren van welke acties het meest bijdragen aan het klimaatneutraal worden van Den Haag.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Fatima Faïd
Haagse Stadspartij

Judith Klokkenburg-Reedeker
Christenunie/SGPStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, DENK, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, PVV, Forum voor Democratie