Motie Vergeet de dieren niet


26 september 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 26 september 2022, ter bespreking van het coalitieakkoord 2022.

Constaterende, dat:

  • in het coalitieakkoord staat “Dieren zijn van wezenlijk belang voor een levende stad en we gaan door met het bevorderen van het dierenwelzijn in de stad. We voeren onze wettelijke taken goed uit met hulp van de Haagse dierenorganisaties en maken hiervoor € 0,2 miljoen per jaar beschikbaar.”

  • tegelijk in de financiële bijlage (onder het verkeerde programma) staat dat er slechts incidenteel 0,2 miljoen extra naar dierenwelzijn gaat.

Overwegende, dat:

  • er een verschil zit tussen de hoofdtekst en de bijlage;

  • van belang is dat de hoofdtekst bij de implementatie van het coalitieakkoord wordt gevolgd aangezien anders de wettelijke dierenwelzijnstaken in gevaar komen;

  • dit jaar ook € 0,24 mln extra in de begroting staat voor deze wettelijke taak.

Verzoekt het college:

  • bij de implementatie van het coalitieakkoord in de begroting het uitgangspunt te nemen dat jaarlijks € 0,2 miljoen aanvullend beschikbaar komt voor het uitvoeren van de dierenwelzijnstaken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Robin Smit
Partij voor de Dieren
Fatima Faïd
Haagse Stadspartij
Lesley Arp
SP
Richard de Mos
Hart voor Den HaagStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA