Motie Natuurlijk groen


6 oktober 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 6 oktober 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Maria Stuartplein inrichting openbare ruimte (RIS312580).

Overwegende, dat:

  • in het Definitief Ontwerp (RIS312580) een beplantingsplan voor het Maria Stuartplein staat waarbij inheemse planten bijna volledig ontbreken;

  • in de Nota Stadsnatuur (RIS305824) duidelijk staat waarom inheemse planten de voorkeur hebben, met name ook als voedselbron voor insectenpopulaties die kwetsbaar zijn geworden door voedselgebrek.

Constaterende, dat:

  • in het coalitieakkoord 2022-2026 wordt gesteld dat bij nieuwe beplanting inheemse bomen- en plantensoorten en biodiversiteit prioriteit hebben;

  • in de Nota Stadsnatuur (RIS305824) inheemse planten die passen in de Haagse regio omschreven worden (bijlage 5), waaronder een lijst met planten die goed in de schaduw groeien.

Roept het college op:

  • in de verdere uitwerking aanpassingen te maken aan het beplantingsplan voor het Maria Stuartplein zodat er een groter deel inheemse beplanting komt;

  • de uitgangspunten uit de Nota Stadsnatuur en het Coalitieakkoord 2022-2026 bij volgende beplantingsplannen uit te voeren en te zorgen voor een veel groter deel inheemse beplanting.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag