Motie Geef invulling aan de eige­naarsrol bij padel


6 oktober 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 6 oktober 2022, ter bespreking van Padelbanen.

Constaterende, dat:

 • de gemeente Den Haag op publiekrechtelijke wijze invloed heeft op de ruimtelijke ordening via bestemmingsplannen en in de toekomst via omgevingsplannen;

 • de gemeente grondeigenaar is van sportterreinen en in deze capaciteit regelmatig privaatrechtelijk overeenkomsten aangaat met sportverenigingen en exploitanten.

Overwegende, dat:

 • padel een sport is die voor veel plezier zorgt onder de spelers, maar niet op alle plekken wenselijk is;

 • sport een belangrijke voorziening is in de stad, waarbij een balans nodig is dat voorzieningen hand in hand gaan met een leefbare stad, natuuromgeving en een fijne buurt om te wonen;

 • er vergunningen zijn aangevraagd voor de aanleg van maar liefst 15 padelbanen in Mariahoeve en Marlot;

 • padelbanen op meerdere manieren significante effecten hebben op de omgeving, zoals door de transparante wanden en het gevaar voor dieren, door verlichting, door geluidsoverlast en door verharding van de bodem;

 • veel van deze zaken niet goed kunnen worden meegenomen indien al sprake is van een sportbestemming in het bestemmingsplan;

 • de gemeente als grondeigenaar wel meer mogelijkheden heeft om op de genoemde aspecten te sturen vanuit haar privaatrechtelijke rol.

Roept het college op:

 • eisen op te stellen rond de komst van padelbanen in de buitenlucht op gemeentegrond;

 • hierbij in te gaan op de volgende aspecten:
  • de uitkomsten van de gesprekken tussen de VNG, KNLTB en Nederlandse Stichting Geluidshinder over een mogelijk nieuwe norm (of indien dit er nog niet is de beoordelingsrichtlijn ‘Padelbanen en geluid’ van de Nederlandse Stichting Geluidshinder);

  • de nabijheid van en gevolgen voor de natuur in de Stedelijke Groene Hoofdstructuur;

  • de uitgewerkte eisen conform de motie “Laat padelbanen geen kerkhof worden”;

 • totdat de eisen zijn vastgelegd geen privaatrechtelijke toestemming (vanuit het eigenaarschap) te geven voor de aanleg van padelbanen op gemeentegrond in de buitenlucht.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Coen Bom
Hart voor Den Haag

Hinke de Groot
CDA

Sebastian Kruis
PVV
Isabel Bos
GroenLinks
Fatima Faïd
Haagse StadspartijStatus

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

D66