Motie Stop onderzoek naar verplaatsing


Stand van zaken Verplaatsing Raam­pros­ti­tutie

16 december 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 december 2021, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Commissiebrief: Stand van zaken Verplaatsing Raamprostitutie (RIS310039),

Constaterende, dat:

  • al €2 miljoen is uitgegeven aan onderzoeken om de prostitutiezone te verplaatsen naar de zogeheten sporendriehoek;

  • uitgangspunt voor de verplaatsing van de prostitutiezone is dat er geen gemeenschapsgeld in de verplaatsing mag worden gestoken;

  • de wethouder Financiën en Stadsontwikkeling tijdens het commissiedebat van 8 december jl. heeft uitgesproken weinig draagvlak meer te zien in de raad voor verplaatsing naar de sporendriehoek.

Overwegende, dat:

  • nog niet formeel een besluit is genomen door de raad om te stoppen met de verdere onderzoeken en plannen voor verplaatsing naar de sporendriehoek.

Van mening, dat:

  • verder onderzoek doen naar de verplaatsing van de prostitutiezone een heilloze exercitie is, omdat al duidelijk is dat de financiële risico’s aanzienlijk zijn voor de Gemeente Den Haag.

Verzoekt het college:

  • te stoppen met de onderzoeken naar de verplaatsing van de prostitutiezone naar de sporendriehoek,

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Judith Klokkenburg
ChristenUnie/SGP

Lesley Arp
SP

Fatima Faid
Haagse StadspartijStatus

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, PVV, SP

Tegen

CDA, Hart voor Den Haag, PvdA