Motie Verkeers­vei­ligheid belang­rijker dan de kleur van straat­stenen


6 juli 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 05 juli 2023, ter bespreking van de Programmarekening 2022.

Constaterende, dat:

  • er de komende jaren veel straten en gebieden in het Centrum worden heringericht;

  • hierbij gebruikgemaakt wordt van de richtlijnen ‘Hofstadkwaliteit’ uit het Handboek Openbare Ruimte;

  • dit betekent dat wordt gekozen voor ‘ingetogen kleuren en patronen van gebakken klinkers’ zonder belijningen, fietspaden etc.

Overwegende, dat:

  • de Hofstadkwaliteit op veel plekken in de stad goed tot zijn recht komt, maar minder geschikt is op plekken waar onoverzichtelijke verkeerssituaties ontstaan, zoals de kruising Spui/Grote Marktstraat;

  • deze inrichting er ook voor zorgt dat er geen duidelijke en veiligere fietsroutes kunnen worden aangegeven, bijvoorbeeld om fietsers via de Gedempte Gracht te laten fietsen ipv via de Grote Marktstraat.

Van mening, dat:

  • Verkeersveiligheid en toegankelijkheid belangrijker zijn dan de esthetiek van straatstenen.

Verzoekt het college:

  • In het handboek Openbare Ruimte op te nemen dat de inrichting van de Hofstadkwaliteit kan worden losgelaten op locaties waar onduidelijke verkeerssituaties ontstaan, zodat met witte en donkerrode klinkers belijning en fietsroutes kunnen worden aangegeven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP


Status

Ingediend

Voor

Tegen