Motie Verkeers­vei­ligheid de norm bij tijde­lijke maat­re­gelen


13 mei 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 13 mei 2020, ter bespreking van de Raadsvoorstellen de nota verkeersstrategie ‘Kiezen voor verkeersveiligheid’ (RIS305029) en het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2020 -2022 (RIS305121) .

Constaterende, dat:

 • in expertsessies en participatiebijeenkomsten tijdelijke verkeerssituaties als risicovol worden bestempeld;
 • in de nieuwe richtlijnen uit 2019 voor tijdelijke verkeersmaatregelen een prioritering is opgenomen voor het dwarsprofiel (1. voetganger, 2. fietser, 3. hulpdiensten, 4. OV en 5. auto);
 • in de praktijk blijkt dat fietsers en voetgangers nog lang niet altijd de prioriteit krijgen in het veilig vervolgen van hun weg;
 • in het uitvoeringsprogramma wel wordt gesproken over meer aandacht geven aan de prioritering van voetgangers en fietsers bij tijdelijke verkeersmaatregelen;
 • Het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg toetst en beoordeelt de aanvragen van de BVC (Bereikbaarheid, Verkeersveiligheid en Communicatie)-procedure.

Overwegende, dat:

 • fietsers, voetgangers en dieren kwetsbare verkeersdeelnemers zijn;
 • (onduidelijke) omleidingen tot meer verkeersovertredingen zorgen;
 • onduidelijk is hoe de wethouder meer aandacht gaat geven aan de uitvoering van de prioritering van voetgangers en fietsers bij tijdelijke verkeersmaatregelen;
 • op de gemeentelijke website het doel van de BVC-procedure luidt: ‘Om zo vroeg mogelijk te weten welke maatregelen nodig zijn en om overlast van de werkzaamheden zo klein mogelijk te houden’.

Verzoekt het college:

 • het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg op te roepen geen aanvragen voor de BVC-procedure goed te keuren als niet wordt voldaan aan de vastgestelde prioritering van de tijdelijke verkeersmaatregelen 2019;
 • op de gemeentelijke website ‘Maatregelen verkeersveiligheid’ te expliciteren dat voetgangers en fietsers bij tijdelijke maatregelen prioriteit hebben;
 • jaarlijks te bezien over wat in praktijk beter kan ten aanzien van de tijdelijke verkeersmaatregelen en de gepubliceerde richtlijnen tijdelijke verkeersmaatregelen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen