Motie Zorg voor dakloze jongeren


22 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 21 december 2022, ter bespreking van de gewijzigd voorstel van het college inzake Programmabegroting 2023-2026.

Constaterende, dat:

  • nog steeds mensen worden weggestuurd bij de jongerenopvang vanwege een gebrek aan capaciteit;

  • de wethouder in de commissie aangaf dat een speciale queer-opvang (ook voor jongeren) is uitgesteld omdat de gemeente was overboden;

  • de wethouder dit erkent en slechts zegt ernaar te gaan kijken;

  • het onbekend is wanneer dit capaciteitsprobleem wordt opgelost.

Overwegende, dat:

  • dakloze jongeren nu nog op straat slapen vanwege te weinig capaciteit;

  • sommige kwetsbare jongeren noodgedwongen tussen volwassen in de permanente winteropvang worden geplaatst;

  • er ook andere oplossingen zijn die duurder zijn, zoals het huren van ruimten, voor het opvangen;

  • de wethouder meermaals heeft aangegeven dat geld geen probleem is.

Verzoekt het college:

  • in 2023 genoeg plekken in de jongens- en meidenopvang te realiseren om zo te voorkomen dat jongeren wegens een capaciteitstekort noodgedwongen op straat moeten slapen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen