Schrif­te­lijke vragen Aantasting natuur Nieuw Vredenoord


Indiendatum: sep. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het Planuitwerkingskader (PUK) Nieuw Vredenoord (RIS299396) gaat over een gebied wat onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland. Uitvoering van dit PUK gaat ten koste van het bestaande groen in een gebied wat nationaal als Ecologische Hoofdstructuur is aangewezen. Zo wordt er in beschermde natuur gebouwd en is het voornemen om bomen te kappen. De Partij voor de Dieren heeft sinds april gevraagd om duidelijkheid over de gevolgen van dit PUK voor de natuur, maar krijgt hier geen antwoord op.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Barker, Partij voor de Dieren, daarom de volgende vragen:

 • 1) Kan het college aangeven hoeveel vierkante meter gebied wat nu in het bestemmingsplan een groene bestemming heeft een andere bestemming zou krijgen als het PUK wordt uitgevoerd?
 • 2) Hoeveel bomen worden gekapt of verplant indien dit plan doorgang vindt? Indien er bomen worden gekapt, komen er op het terrein evenveel bomen terug? Kan de uitgevoerde bomenrapportage met de Raad worden gedeeld?
 • 3) Aangegeven wordt dat er een inventarisatie van de aanwezige bomen plaatsvindt (dit bevat van alle aanwezige bomen minimaal de basisgegevens als boomsoort, stamomtrek, conditie, verplantmogelijkheid en een verwijzing van iedere boom op een kaart). Heeft deze inventarisatie al plaatsgevonden? Kan deze naar de Raad worden gestuurd?

Aangeven wordt dat er een ecologische quickscan heeft plaatsgevonden en dat werkzaamheden kunnen leiden tot verlies van verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied voor de vleermuizen. Ook komen er verschillende soorten broedvogels voor die op het terrein kunnen broeden of gebruiken als foerageergebied.

 • 4) Kan dit onderzoek naar de Raad worden gestuurd?
 • 5) Wat wordt gedaan om te voorkomen dat er een verlies van verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied voor de vleermuizen plaatsvindt?
 • 6) Wat wordt gedaan om de verschillende soorten broedvogels te beschermen?
 • 7) Zijn er ook nesten van kraaiachtigen en horsten van roofvogels aangetroffen? Wat wordt gedaan om deze te beschermen?

Met dit plan worden zeven gebouwen in het groen gebouwd in een gebied dat in het Natuurnetwerk Nederland ligt.

 • 8) Waarom wordt ervoor gekozen om bouwen in het groen toe te staan? Om hoeveel vierkante meter bebouwing gaat het?
 • 9) Waarom wordt niet ingezet op het versterken van de bestaande natuurwaarde zonder bebouwing? Bijvoorbeeld door bestaande verstening te vergroenen en waar het kan natuurvriendelijke oevers toe te voegen?
 • 10) Wordt op plaatsen gebouwd waar nu sprake is van een groene inrichting? Zo ja, hoeveel vierkante meter oppervlakte groen ingericht terrein verdwijnt er door bebouwing?
 • 11) Waarom wordt in het PUK zo weinig aandacht besteed aan de gevolgen voor het groen gegeven dat hier sprake is van een gebied in het Natuurnetwerk Nederland? Ziet het college het behoud en versterking van het groen in het huidige gebied als het belangrijkste uitgangspunt?

Dit Planuitwerkingskader is niet naar de Raad gestuurd.

 • 12) Wat is de reden dat niet actief dit plan door het college aan de Raad is gestuurd?
 • 13) Wanneer kiest het college ervoor om wel en wanneer niet een PUK naar de Raad per brief te sturen?
 • 14) Heeft het al dan niet actief informeren van de Raad invloed op de rechten die initiatiefnemers kunnen ontlenen aan het PUK indien een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is voor de uitvoering van het PUK?
 • 15) Wat is de reden dat, ondanks dat de fractie van de Partij voor de Dieren sinds april hierom heeft gevraagd, het college een commissiebrief over dit onderwerp niet heeft gestuurd?
 • 16) Kan het college ingaan op de huidige stand van zaken sinds het PUK in maart is vastgesteld?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 13 nov. 2018

Het raadslid de heer Barker heeft op 26 september 2018 een brief met daarin zestien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Het planuitwerkingskader (PUK) Nieuw Vredenoord (RIS299396) gaat over een gebied wat onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland. Uitvoering van dit PUK gaat ten kosten van het bestaande groen wat nationaal als Ecologische Hoofdstructuur is aangewezen. Zo wordt er in beschermd natuur gebouw en is het voornemen om bomen te kappen. De Partij voor de Dieren heeft sinds april gevraagd om duidelijkheid over de gevolgen van dit PUK voor de natuur, maar krijgt hier geen antwoord op.

1. Kan het college aangeven hoeveel vierkante meter gebied wat nu in het bestemmingsplan een groen bestemming heeft een andere bestemming zou krijgen als het PUK wordt uitgevoerd?

De huidige bestemming in het bestemmingsplan Molenvlietpark e.o. is ‘Groen-Landgoed’ waarbinnen bebouwing voor kantoren en maatschappelijke functies, groenvoorzieningen, plantsoenen en water mogelijk zijn. Het landgoed zal deze primaire bestemming houden; in plaats van kantoren en maatschappelijke functies zal wonen worden toegestaan. De locatie heeft binnen de kadastrale grens een oppervlakte van 23.205 m2; het bestemmingsvlak mag nu voor 2% worden bebouwd. In het PUK zijn bebouwingen opgenomen tot een maximaal bouwoppervlak van 1620 m² (bijna 7%).

2. Hoeveel bomen worden gekapt of verplant indien dit plan doorgang vindt? Indien er bomen worden gekapt, komen er op het terrein evenveel bomen terug? Kan de uitgevoerde bomenrapportage met de Raad worden gedeeld?

Het PUK heeft betrekking op de herinrichting van de gronden van het landgoed Vredenoord tot een nieuw landgoed Nieuw Vredenoord (oprichting bebouwing, parkaanleg en aanleg waterpartij). De projectorganisatie Rotterdamse baan (Roba) legt daaraan voorafgaand binnen de gronden van het landgoed een waterpartij met bijbehorende waterkering en verbinding met de Vliet (ook bekend als 2e watertoevoer naar het Molenvlietpark) aan. Dit is reeds mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan Molenvlietpark e.o. Dit project bevindt zich nu in de realisatiefase. Voor deze ingreep dient een deel van het plangebied ontdaan te worden van bomen en beplanting. Dit betreft voor het overgrote deel zaailingen met weinig toekomstwaarde. De kapvergunning hiervoor is onlangs aangevraagd door de projectorganisatie Roba.

Als uitvloeisel van het PUK worden circa 50 bomen gekapt (waarvoor een kapvergunning nodig is) en een stuk haagbeplanting; dit betreft voor een groot deel zaailingen met weinig toekomstwaarde. Het grootste deel van het projectgebied waar het PUK betrekking op heeft bestaat uit tennisbanen, bebouwing en weiland.

Het finale ontwerp van te kappen en te herplanten bomen, inclusief de bomenrapportage is nog niet beschikbaar. Op dit moment wordt het inrichtingsplan voor Nieuw Vredenoord nog verder uitgewerkt. Naar huidig inzicht worden minimaal 200 nieuwe bomen van enig formaat terug geplant, vijf waardevolle bomen herplaatst en worden 13 waardevolle bomen behouden.

3. Aangegeven wordt dat er een inventarisatie van de aanwezige bomen plaatsvindt (dit bevat van alle aanwezige bomen minimaal de basisgegevens als boomsoort, stamomtrek, conditie, verplantmogelijkheden en een verwijzing van iedere boom op een kaart). Heeft dit inventarisatie al plaatsgevonden? Kan deze naar de Raad worden gestuurd?

In juni 2018 heeft een inventarisatie en waardebepaling plaatsgevonden van de bomen binnen het projectgebied van het PUK. De rapportage is bijgevoegd.

Aangeven wordt dat er een ecologische quickscan heeft plaatsgevonden en dat werkzaamheden kunnen leiden tot verlies van verblijfsplaatsen, vliegroutes en foerageergebied voor vleermuizen. Ook komen er verschillende soorten broedvogels voor die op het terrein kunnen broeden of gebruiken als foerageergebied.

4. Kan dit onderzoek naar de Raad worden gestuurd?

Het rapport is in concept gereed en dient nog goedgekeurd te worden door het bevoegd gezag. Nadat het rapport definitief is, zal het aan de raad worden aangeboden. Uit het veldonderzoek is gebleken dat in het gebied geen zwaar beschermde soorten zijn aangetroffen.

5. Wat wordt gedaan om te voorkomen dat er een verlies van verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied voor de vleermuizen plaatsvindt?

Uit het veldonderzoek is gebleken dat er geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Door de nieuwe inrichting met veel bomen en water blijft het plangebied na herontwikkeling geschikt als vliegroute en foerageergebied.

6. Wat wordt gedaan om de verschillende soorten broedvogels te beschermen?

Door de sloop- en kapwerkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren, wordt verstoring van broedende vogels voorkomen.

7. Zijn er ook nesten van kraaiachtigen en horsten van roofvogels aangetroffen? Wat wordt gedaan om deze te beschermen?

Nesten van kraaiachtigen en horsten van roofvogels zijn niet aangetroffen.

Met dit plan worden zeven gebouwen in het groen gebouwd in een gebied dat in het Natuurnetwerk Nederland ligt.

8. Waarom wordt ervoor gekozen om bouwen in het groen toe te staan? Om hoeveel vierkante meter bebouwing gaat het?

Het gebied heeft de bestemming Groen-Landgoed. Bijpassende bebouwing om nieuwe landgoederen in de landgoederenzone te creëren past hierbij. De aanwijzing als NNN heeft enkel plaatsgevonden vanwege de status en ligging van het gebied in de landgoederenzone. Er is aan het gebied géén natuurdoeltype toegekend. In de huidige situatie is sprake van verwaarloosde opstallen van een voormalige tennisvereniging, kwekerij en dierenverblijven. Ook de huidige beplanting is verwaarloosd en bestaat voor een groot deel uit opschot/zaailingen. De gebouwen mogen een maximale foodprint van circa 1620 m² krijgen.

9. Waarom wordt niet ingezet op het versterken van de bestaande natuurwaarde zonder bebouwing? Bijvoorbeeld door bestaande verstening te vergroenen en waar het kan natuurvriendelijke oevers toe te voegen?

De natuurwaarden van het gebied in haar huidige status is beperkt. Het gebied is niet ingericht als natuurgebied, maar in gebruik door functies die niet passen in het beeld van de landgoederenzone; de bebouwing is sloopwaardig. Door de herinrichting worden minimaal 200 nieuwe bomen van enig formaat terug geplant en grote nieuwe waterpartijen aangelegd, die waar mogelijk natuurvriendelijke oevers krijgen.

10. Wordt op plaatsen gebouwd waar nu sprake is van een groen inrichting? Zo ja, hoeveel vierkante meter oppervlakte groen ingericht terrein verdwijnt er door bebouwing?

De bebouwing wordt deels opgericht op terrein waar nu ook bebouwing staat of de tennisbanen liggen, en deels aan de zijde van het Molenvlietpark waar nu begroeiing staat. Het definitieve inrichtingsplan is nog niet gereed. Een definitief aantal m² kan daarom nog niet worden gegeven. Uitgangspunt is dat waardevolle bomen zo veel mogelijk worden behouden. Op basis van het PUK is het maximaal bouwoppervlak gelimiteerd, zie het antwoord bij vraag 1. Daarnaast is sprake van (half) verharding voor de toegankelijkheid van het landgoed. Naar verwachting zal het percentage bebouwing en verharding slechts beperkt toenemen ten opzichte van het huidige percentage ‘niet-groene’ functies (tennisbanen, bebouwing, kwekerij, dierenverblijven, verharding).

11. Waarom wordt in het PUK zo weinig aandacht besteed aan de gevolgen voor het groen gegeven dat hier sprake is van een gebied in het Natuurnetwerk Nederland? Ziet het college het behoud en versterking van het groen in het huidige gebied als het belangrijkste uitgangspunt?

Voor de reden van aanwijzing als NNN wordt verwezen naar het antwoord bij vraag 8. De huidige kwaliteit van de beplanting is laag. Daarnaast zal een belangrijk deel van de bomen verdwijnen ten behoeve van de aanleg van de 2e watertoevoer (Roba). Het doel van het PUK is de ontwikkeling van een nieuw landgoed met bijpassende bebouwing en verhoging van de landschappelijke en ecologische kwaliteit door aanleg van nieuw groen en nieuwe waterpartijen, waarbij de oorspronkelijk cultuurhistorische ontwerpprincipes van Zocher jr. weer zichtbaar worden gemaakt. Niet passende functies (zoals de resten van kwekerij, dierenverblijven en tennisbanen) zullen verdwijnen.

Dit planuitwerkingskader is niet naar de Raad gestuurd.

12. Wat is de reden dat niet actief dit plan door het college aan de Raad is gestuurd?

Het besluit tot de vaststelling van een PUK is de bevoegdheid van het college. Het vastgestelde PUK is met de plaatsing op het raadsinformatiesysteem openbaar en derhalve voor een ieder, waaronder de raad, raadpleegbaar.

13. Wanneer kiest het college ervoor om wel en wanneer niet een PUK naar de Raad per brief te sturen.

Onder verwijzing naar het antwoord bij vraag 12, maakt het college de afweging om een commissiebrief aan de raad te sturen indien er, in aanvulling op het PUK, aanleiding is om aanvullende informatie aan de raad te verstrekken.

14. Heeft het al dan niet actief informeren van de Raad invloed op de rechten die initiatiefnemers kunnen ontlenen aan het PUK indien een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is voor de uitvoering van het PUK?

Nee.

15. Wat is de reden dat, ondanks dat de fractie van de Partij voor de Dieren sinds april hierom heeft gevraagd, het college een commissiebrief over dit onderwerp niet heeft gestuurd?

Op basis van het PUK wordt het ontwerp voor de inrichting van het landgoed, en voor de uitvoering benodigde rapporten, nog verder uitgewerkt door de initiatiefnemer. Het college heeft de raad nog geen commissiebrief gestuurd, omdat er nog geen nadere informatie over het plan beschikbaar was en is om de consequenties van het plan volledig in beeld te kunnen brengen.

16. Kan het college ingaan op de huidige stand van zaken sinds het PUK in maart is vastgesteld?

Onlangs - op 4 oktober - heeft initiatiefnemer een eerste informatieavond gehouden om belanghebbenden en omwonenden over een concept ontwerp te informeren. De reacties waren overwegend positief. Mede op basis van suggesties, die initiatiefnemer op deze avond heeft ontvangen, wordt het plan nu verder uitgewerkt en definitief gemaakt. Daarnaast is de initiatiefnemer in overleg met de Provincie Zuid-Holland als bevoegd gezag voor de NNN en het landgoederenbeleid. Gelet op de opgave en het feit dat de gronden onderdeel uitmaken van het NNN en de landgoederenzone, is met initiatiefnemer afgesproken dat voor dit plan een herziening van het bestemmingsplan wordt opgesteld. Naar verwachting zal een ontwerp-bestemmingsplan in het eerste halfjaar van 2019 ter visie kunnen worden gelegd.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Aangetroffen giftige insecticiden in Haagse mezen

Lees verder

Schriftelijke vragen Autovrije dag in Den Haag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer